بدنه

بدنه برلیانس که در بر دارنده قطعات متنوع بسیاریست.

قطعاتی چون:

گلگیر برلیانس

قسمتی از بدنه که بالای (روی) چرخ ها قرار می گیرد.

 • گلگیر جلو راست برلیانس
 • گلگیر جلو چپ برلیانس
 • گلگیر عقب راست برلیانس
 • گلگیر عقب چپ برلیانس

درب صندوق برلیانس

درب صندوق عقب که توسط لولا درب صندوق به بدنه وصل می شود.

درب موتور برلیانس

که به نام درب کاپوت برلیانس هم شناخته می شود.

پوسته سقف برلیانس

سقف فلزی خودرو را پوسته سقف نامند.

ستون برلیانس

به ستون هایی که شیشه های خودرو میانشان قرار می گیرد گویند.

 • ستون جلو چپ برلیانس
 • ستون جلو راست برلیانس
 • ستون وسط چپ برلیانس
 • ستون وسط راست برلیانس
 • ستون عقب چپ برلیانس
 • ستون عقب راست برلیانس

رکاب برلیانس

قسمت زیرین بدنه (قسمت زیر درب های خودرو).

 • رکاب چپ برلیانس
 • رکاب راست برلیانس

کلاف برلیانس

به نیم تنه کامل فلزی که در دو سمت چپ و راست قرار می گیرد کلاف گویند.

کلاف کامل شامل: ستون ها ، رکاب ها و گلگیر می شود.

 • کلاف کامل چپ برلیانس
 • کلاف کامل راست برلیانس

درب های جانبی برلیانس

 • درب جلو چپ برلیانس
 • درب جلو راست برلیانس
 • درب عقب چپ برلیانس
 • درب عقب راست برلیانس

می شود.

نمایش دادن همه 12 نتیجه