بلبرینگ

بلبرینگ نوعی از یاتاقان های چرخشی است . عموما از سه قسمت تشکیل شده است . بر سر استوانه ای تو پر قرار دارد ؛ بر محیط آن به فواصل مشخص ، گوی های آزاد قرار دارند و بعد از آن استوانه ای دیگر میباشد . به بیان ساده تر ، دو استوانه را در نظر بگیرید . اولی تو پر و دومی تو خالی است . استوانه تو پر از تو خالی ، چندین سایز کوچکتر است و درون آن قرار دارد . فاصله بین دیواره خارجی استوانه کوچکتر تا دیواره داخلی استوانه بزرگتر را گوی های فلزی پر کرده اند . با چرخش چرخ ، در سطح جاده فشار هایی از جهات مختلف به چرخ وارد میشود . بلبرینگ با چرخیدن استوانه خارجی و داخلی آن را خنثی میکند . طرز کار آن به این شکل است که سطح تماس گوی ها به استوانه ها به صورت یک نقطه است . بنابراین برای به چرخش دراوردن آنها انرِی زیادی لازم است . لذا اکثر انرژی وارد شده به دو استوانه صرف به چرخش دراوردن گوی ها میشود .

نمایش دادن همه 4 نتیجه