بوش قطعه ای نسبتا کوچک است .

از اجزای جلوبندی طبقه بندی میشود.

وظیفه نگه داری میل تعادل خودرو را بر عهده دارد.

بوش طبق قطعه ای ترکیب شده از پلاستیک مقاوم و فلز است و در دو سوی طبق قرار می گیرند.

از دو نوع کوچک و بزرگ تشکیل شده.

یعنی برای هر طبق نیاز به یک زوج از این قطعه است.

طبق از یک طرف به رام وصل شده و از طرف دیگر به وسیله سیبک به سگ دست متصل می شود.

لذا یک طرف بوش طبق کوچک و سوی دیگر بوش طبق بزرگ قرار می گیرد.

وجود این بوش ها مصداق مفصلی برای اتصال این قطعات به شمار می روند.

این قطعه به نوعی در حکم ضربه گیر نیز عمل می کند.

بدان معنا که وقتی خودرو با ضربه یا تکانی مواجه می شود به کمک قطعات تعلیق خودرو می روند.

بخشی از تکان ها و ضربات وارده را تحمل می کنند.

بوش طبق را در زمانی متوجه خرابی اش می شویم و به صدا می افتد که:

  • به هنگام گرفتن یا رها کردن پدال های گاز و کلاچ
  • در هنگام شروع به حرکت خودرو
  • تکان های حاصل از نا همواری های سطح خیابان

 

نمایش دادن همه 2 نتیجه