شاتون

از اجزای احتراق خودرو است . وقتی سیلندر بر اثر احتراق پایین رانده میشود ، دارای نیرو است . برای باز گشتن به حالت اولیه به نیرویی خارجی نیاز دارد .
شاتون وسیله ای است که متصل میل لنگ و سیلندر هاست که به آن دسته سیلندر هم میگویند . کار شاتون ، تامین آن نیروی خارجی برای برگرداندن سیلندر به حالت اولیه است .

نمایش دادن همه 1 نتیجه