گیربکس

گیربکس رابط میان موتور خودرو می باشد.

که نقش تولید نیرو را بر عهده دارد.

اجزایی چون پلوس و میل گاردان و دیفرانسیل و نهایتاً چرخ های خودروست.

مجموعه اجزا نام برده و جعبه دنده را مجموعه انتقال نیرو نیز می نامند.

شاید به جرات بتوان گفت که از بهترین مثال ها برای مقایسه با یک خودرو بدن انسان است.

همچون بسیاری از ساختار های منظم دنیای هستی؛ می توان به چیدمان دقیق قطعات خودرو اشاره کرد.

در کنار نظم جهانی باید بر یک اصل دیگر نیز اشاره کرد.

دنیا بر پایه ی انرژی و تبادل آن استوار است.

هر فعل و انفعال و هر تغییری نیاز به انرژی دارد.

در بدن انسان، قلب، خون را در بدن به گردش در می آورد.

خون حامل انرژی (اکسیژن و ترکیبات لازم بدن) برای اجزای بدن انسان است.

در صورت عدم حصول این انرژی بدن قادر به انجام امور فیزیکی نمی باشد.

ماشین هم با همین اصل کار می کند؛ با جزئیات به مراتب کمتر.

اگر موتور خودرو را قلب در نظر بگیریم.

خون را هم انرژی ای که باید به قطعات برسد فرض کنیم.

نیاز است تا به وسیله مجموعه ای از قطعات به نام مجموعه گیربکس نیرو منتقل شود.

به این صورت که موتورخودرو (مولد نیرو) انرژی لازمه برای حرکت خودرو را تامین می کند.

نیرو به مجموعه انتقال نیرو فرستاده شده.

و آن هم مثل یک واسطه نیرو را منتقل می کند.

این مجموعه انتقال نیرو نیاز به یک پوسته محافظ دارد، به نام پوسته گیربکس.

نمایش دادن همه 1 نتیجه