قطعات بدنه

قطعات بدنه در کل به بیرونی ترین قطعات یک خودرو که در وهله نخست دیده می شوند اطلاق می گردد.

بدنه در بر دارنده قطعات متنوع بسیاریست.

قطعاتی چون:

گلگیر چانگان

قسمتی از بدنه که بالای (روی) چرخ ها قرار می گیرد.

 • گلگیر جلو راست چانگان
 • گلگیر جلو چپ چانگان
 • گلگیر عقب راست چانگان
 • گلگیر عقب چپ چانگان

درب صندوق چانگان

درب صندوق عقب که توسط لولا درب صندوق به بدنه وصل می شود.

درب موتور چانگان

که به نام درب کاپوت چانگان هم شناخته می شود.

پوسته سقف چانگان

سقف فلزی خودرو را پوسته سقف نامند.

ستون چانگان

به ستون هایی که شیشه های خودرو میانشان قرار می گیرد گویند.

 • ستون جلو چپ چانگان
 • ستون جلو راست چانگان
 • ستون وسط چپ چانگان
 • ستون وسط راست چانگان
 • ستون عقب چپ چانگان
 • ستون عقب راست چانگان

رکاب چانگان

قسمت زیرین بدنه (قسمت زیر درب های خودرو).

 • رکاب چپ چانگان
 • رکاب راست چانگان

کلاف چانگان

به نیم تنه کامل فلزی که در دو سمت چپ و راست قرار می گیرد کلاف گویند.

کلاف کامل شامل: ستون ها ، رکاب ها و گلگیر می شود.

 • کلاف کامل چپ چانگان
 • کلاف کامل راست چانگان

درب های جانبی چانگان

 • درب جلو چپ چانگان
 • درب جلو راست چانگان
 • درب عقب چپ چانگان
 • درب عقب راست چانگان

می شود.

نمایش دادن همه 2 نتیجه